Algemene voorwaarden

De begeleiding komt tot stand nadat Balance4Babies en ouders/ verzorgers het samen eens zijn dat er een begeleidingstraject wordt ingezet. Dit kan middels telefoon, WhatsApp of per email.


De factuur aangaande een babyconsult wordt z.s.m. betaald na bezoek, per overschrijving. Zonder betaling volgt er geen Plan van Aanpak, geen vervolgbezoek, geen ondersteunende documenten/materialen en geen overdracht naar o.a. JGZ, huisarts of kinderarts.


Balance4Babies is verplicht tot geheimhouding tegenover derden wat betreft informatie die valt onder het beroepsgeheim. Balance4Babies heeft een wettelijke plicht tot bekendmaking of melding als zij dit nodig achten.


Overdracht naar derden over de baby vindt alleen plaats bij schriftelijke toestemming van de ouders/ verzorgers.


Het volledige workshopbedrag aangaande babymassage, Dunstan Babytaal of dragen dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan. Zonder betaling kan er niet worden deelgenomen aan de workshop van Balance4Babies.


Bij gebruik door de ouders/ verzorgers van geleende materialen die eigendom zijn van Balance4Babies zijn de ouders/ verzorgers verantwoordelijk voor het volgens afspraak retourneren van deze geleende materialen. Worden deze afspraken niet nagekomen of is er een defect ontstaan dan kan Balance4Babies hier een
vergoeding voor in rekening brengen.


Balance4Babies kan geen medische diagnoses stellen of behandelen. In bepaalde gevallen kan Balance4Babies afzien van een massage, een workshop of een babyconsult. In het geval dat Balance4Babies niet beschikt over de juiste deskundigheid die noodzakelijk is voor uitvoeren van de begeleiding dan zal zij de ouders/ verzorgers hier over informeren en in overleg doorverwijzen naar derden.


Balance4Babies kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door haar gegeven informatie en adviezen en voor de wijze waarop haar adviezen door de ouders/ verzorgers toegepast worden.


Balance4Babies verpleegkundig babyconsulenten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Verpleegkundig BabyConsulenten Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) afdeling
Kinderverpleegkunde. Zij houden zich aan de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling.


De ouders/ verzorgers en de Balance4Babies kunnen in gezamenlijk overleg besluiten de opdracht te laten vervallen. Balance4Babies behoudt hierbij wel het recht om de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden te factureren.

 

Annulering van een afspraak voor babymassage, Dunstanbabytaal, dragen of begeleiding kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. We zullen er dan naar streven zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te plannen. Bij annulering binnen 24 uur heeft de opdrachtnemer het recht om €50 in rekening te brengen en
vind geen restitutie van het cursusgeld plaats.


In geval van ziekte aan de kant van Balance4Babies zal gestreefd worden naar vervangende data in overleg.


De begeleiding van Balance4Babies brengt GEEN resultaatverplichting met zich mee, wel een inspannings-verplichting. Dit houdt in dat Balance4Babies haar uiterstebest zal doen om het gewenste resultaat te bereiken, maar dit niet kan garanderen.

 

Bij de opdrachtnemer is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wkkgz van kracht. In geval de opdracht-gever klachten heeft over de uitvoering van de diensten en deze niet in onderling overleg tussen opdrachtne-mer en opdrachtgever kunnen worden verholpen, zal de opdrachtgever gebruik kunnen maken van de
klachtenprocedure. Hiervoor is de opdrachtnemer aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, en kan de opdrachtgever in geval van geschil of klacht met hen contact opnemen via info@klachtenportaalzorg.nl of via de website www.klachtenportaalzorg.nl, hier vind je een button om een klacht in te dienen.